Algemene Voorwaarden

  1. De organisatie behoudt zich het recht voor om starttijden te wijzigen.

  2. De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden met het oog op de veiligheid van de deelnemers de tocht af te gelasten. De deelnemer zal in voorkomend geval de mogelijkheid geboden worden om in overleg op een nader te bepalen tijdstip de tocht te lopen. Indien geen andere datum vastgesteld kan worden, kan de deelnemer kiezen voor restitutie van het volledige, reeds door hem voor de afgelaste tocht betaalde bedrag.

  3. De tocht wordt gelopen in groepen van maximaal tien personen. Indien u een kleinere groep bent is het mogelijk dat u samen gevoegd word met een andere groep.

  4. Deelnemers dienen gemakkelijke loopschoenen te dragen en geschikte kleding.

  5. Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatie medewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan, ook zullen de spoken u niet aanraken.

  6. Het gebruik van zaklantaarns of schijnen met mobiele telefoons door deelnemers is niet toegestaan.

  7. Aanwijzingen door of namens de organisatie dienen te allen tijde door deelnemers te worden opgevolgd.

  8. Met het oog op de veiligheid van de deelnemers zal de organisatie zorg dragen voor EHBO medewerkers en BHV ers tijdens de tocht.

  9. Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen datum en plaats aanwezig zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de te lopen tocht niet door de organisatie gerestitueerd.

  10. Deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de overeengekomen definitieve starttijd aanwezig te zijn.

  11. Alle deelnemende personen dienen 14 jaar of ouder te zijn. Een jongere deelnemer kan alleen meedoen onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Kinderen jonger als 10 jaar mogen niet deelnemen.

  12. Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen.

  13. De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade en/of opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.

  14. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden

  15. Roken is in en nabij de tenten ten strengste verboden.

  16. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die vóór of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats. (Controle zal aanwezig zijn).

  17. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te verwijderen.

  18. Deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de paden in het bos te begeven.

  19. Linten en markeringen mogen door deelnemers niet verplaatst of veranderd worden.

  20. Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal door de organisatie op de aansprakelijke worden verhaald.

  21. Bij deelname van minder deelnemers dan middels het opgave aangemeld, zal de overeengekomen totaalprijs gehandhaafd blijven. Indien meer deelnemers dan opgegeven mee wensen te doen zal door de organisatie bezien worden of dit mogelijk is.

  22. U kunt tijdens het evenement gefotografeerd worden, foto`s herkenbaar met u in beeld kunnen geplaatst worden op internet of andere media indien u dit niet wenst zult u dit voortijdig aan moeten geven aan de fotograaf,organisatie of niet deelnemen aan de spooktocht.

  23. In kader persoonsregistratie zullen uw gegevens zoals e-mails, whats app gesprekken of messenger gesprekken na het evenement verwijderd worden.

  24. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.